Algemene voorwaarden

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 FUNERALIGHT: Den Hollandsche Gedenktekens, gevestigd te 6662 NX Elst aan de Pascalweg 3.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan FUNERALIGHT een opdracht verstrekt c.q. de natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij FUNERALIGHT een bestelling plaatst c.q. de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie FUNERALIGHT een overeenkomst sluit.

1.3 Producten en diensten van FUNERALIGHT: de door FUNERALIGHT te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van websites en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

1.4 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van FUNERALIGHT.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen, overeenkomsten en abonnementen voor webonderhoud waarbij FUNERALIGHT goederen en/of diensten van welke aard ook aan de opdrachtgever levert.

2.2 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Toepasselijkheid van inkoop- en andere voorwaarden van de opdrachtgever of een derde wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien de opdrachtgever of een derde gebruik maakt van (algemene) voorwaarden dan gelden de algemene voorwaarden van FUNERALIGHT, waarbij partijen nu reeds vaststellen dat naar deze algemene voorwaarden van FUNERALIGHT het eerst werd verwezen en deze opdrachtgever of derde afstand doet van toepasselijkheid van de eigen (algemene) voorwaarden.

2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en andere uitingen van FUNERALIGHT zijn vrijblijvend, tenzij door FUNERALIGHT schriftelijk of per electronic mail uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan FUNERALIGHT opgegeven eisen, specificaties en andere gegevens waarop FUNERALIGHT haar aanbieding baseert.

3.2 Een aanbieding of offerte gedaan door FUNERALIGHT heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 4 Prijs en betaling

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Alle door FUNERALIGHT kenbaar gemaakte prijzen zijn steeds in euro’s en opdrachtgever dient alle betalingen in euro’s te voldoen.

4.2 Aan een door FUNERALIGHT afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door opdrachtgever geen rechten of verwachtingen worden ontleend, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een door opdrachtgever aan FUNERALIGHT kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt slechts als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door FUNERALIGHT te verrichten prestaties indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.

4.3 Indien opdrachtgever volgens de tussen partijen gesloten overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-)personen tegenover de FUNERALIGHT hoofdelijk verbonden tot nakoming van de overeenkomst.

4.4 Met betrekking tot de door FUNERALIGHT verrichte prestaties en de daarvoor door opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van FUNERALIGHT volledig bewijs op, onverminderd het recht van opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.

4.5 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van opdrachtgever, geldt dat FUNERALIGHT gerechtigd is schriftelijk, conform de in de overeenkomst opgenomen index of andere maatstaf, geldende prijzen en tarieven aan te passen op de in de overeenkomst genoemde termijn. Indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid van FUNERALIGHT tot aanpassing van de prijzen of tarieven, geldt dat FUNERALIGHT steeds gerechtigd is schriftelijk met inachtneming van een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien opdrachtgever in dat laatste geval niet akkoord wenst te gaan met de aanpassing, is opdrachtgever gerechtigd binnen dertig dagen na kennisgeving van de aanpassing de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen en/of tarieven in werking zouden treden.

4.6 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop FUNERALIGHT de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan opdrachtgever in rekening brengt, vastleggen. Verschuldigde bedragen worden door opdrachtgever betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

4.7 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is opdrachtgever, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd. Indien opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan FUNERALIGHT de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van FUNERALIGHT onverlet.

Artikel 5 Aanvang overeenkomst

5.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat a. de opdrachtgever een contractformulier heeft ingevuld, ondertekend en opgestuurd middels e-mail c.q. post c.q. fax; b. de ontvangst en acceptatie van het contractformulier door FUNERALIGHT schriftelijk dan wel per electronic mail aan opdrachtgever is bevestigd. c. de verschuldigde bijdrage ten behoeve van de registratie van domeinnamen en andere overeengekomen vergoedingen zijn bijgeschreven op de financiële rekening van FUNERALIGHT.

5.2 Later gemaakte afspraken, toezeggingen, wijzigingen en annuleringen zijn eerst van kracht na schriftelijke akkoordverklaring van de zijde van FUNERALIGHT.

5.3 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur en/of afleveringsbon tevens als opdrachtbevestiging, welke ook wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Terzake van het in dit artikel gestelde is de administratie van FUNERALIGHT beslissend behoudens schriftelijk tegenbewijs.

5.4 Alle overeenkomsten worden door FUNERALIGHT aangegaan onder de opschortende voorwaarden dat de wederpartij, uitsluitend ter beoordeling van FUNERALIGHT, voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

5.5 FUNERALIGHT behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen opdrachten en/of bestellingen te weigeren.

Artikel 6 Duur en beëindiging overeenkomst

6.1 De duur van de overeenkomst gaat in per besteldatum van de dienst of het product door opdrachtgever. De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt.

6.2 De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij FUNERALIGHT of opdrachtgever de overeenkomst schriftelijke beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

6.3 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

6.4 Indien een overeenkomst van welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

6.5 In afwijking van wat de wet daaromtrent door middel van regelend recht heeft bepaald, kan cliënt een overeenkomst van dienstverlening slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze voorwaarden.

6.6 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. FUNERALIGHT is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van de opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.

6.7 Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 5.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat FUNERALIGHT ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die leverancier vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of heeft geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

6.8 Bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten is FUNERALIGHT gerechtigd om eenzijdig alle overeenkomsten aan het eind van de contracttermijn die op dat moment van toepassing is te ontbinden. Wel dient deze ontbinding drie maanden voorafgaand aan het eind van de contracttermijn bij de opdrachtgever bekend te zijn gemaakt als de beëindiging niet door overmacht wordt veroorzaakt.

6.9 FUNERALIGHT heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

 • 1. opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
 • 2. opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
 • 3. opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
 • 4. opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages/MP3/warez/webcams te plaatsen op onze servers.

6.10 De aangeboden diensten van FUNERALIGHT mogen alleen worden aangewend voor doeleinden die niet strijdig zijn met de Wet, de goede zeden, de openbare orde, de Netetiquette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend de volgende handelingen en gedragingen:

 • 1. spamming;
 • 2. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • 3. het verspreiden van kinderpornografie;
 • 4. het uiten van racistische leuzen;
 • 5. het aanzetten tot oproer;
 • 6. het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het Internet (= hacken), waarbij de abonnee enige beveiliging doorbreekt en/ of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.

Indien de bovenstaande handelingen en gedragingen worden uitgevoerd door opdrachtgever dan heeft FUNERALIGHT het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat Opdrachtgever daardoor enig recht op schadevergoeding verkrijgt.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 FUNERALIGHT zal zich inspannen de overeengekomen dienstverlening naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan FUNERALIGHT opgedragen taak mag worden verwacht.

7.2 FUNERALIGHT is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar FUNERALIGHT weinig of geen invloed op kan uitoefenen. FUNERALIGHT kan derhalve op geen enkele manier door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met FUNERALIGHT of het verbreken ervan, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met FUNERALIGHT.

7.3 Behoudens FUNERALIGHT’s verantwoordelijkheid krachtens dwingende wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid is FUNERALIGHT niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerend of onroerend goed dan wel aan personen, zowel bij opdrachtgever als bij derden.

7.4 De totale aansprakelijkheid van FUNERALIGHT wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Iedere aansprakelijkheid van FUNERALIGHT voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

7.5 Gezien het op Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient men rekening te houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. FUNERALIGHT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. FUNERALIGHT is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van gegevens die worden verzonden of ontvangen. 6. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk mede te delen aan FUNERALIGHT. Als opdrachtgever dit na laat, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die FUNERALIGHT als gevolg daarvan lijdt.

Artikel 8 Risico-overgang

8.1 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, gegevens (waaronder begrepen: gebruikersnamen, codes en wachtwoorden), documenten, programmatuur of databestanden die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, geleverd of gebruikt worden, gaat over op opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van opdrachtgever of een hulppersoon van opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, opleidings-, toets- en examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij FUNERALIGHT, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. opdrachtgever verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

9.2 Indien FUNERALIGHT bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op opdrachtgever, tast dit het recht of de mogelijkheid van FUNERALIGHT niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van FUNERALIGHT aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van opdrachtgever zijn of worden gedaan.

9.3 opdrachtgever zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.

9.4 Ook indien de overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het FUNERALIGHT steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waaraan aan opdrachtgever (direct of indirect) toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. opdrachtgever zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

9.5 FUNERALIGHT vrijwaart opdrachtgever tegen elke aanspraak van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door FUNERALIGHT zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat opdrachtgever FUNERALIGHT onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan FUNERALIGHT. opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan FUNERALIGHT verlenen om zich tegen deze aanspraken te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of onderhoud aan FUNERALIGHT ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van FUNERALIGHT in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door FUNERALIGHT zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van FUNERALIGHT een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal FUNERALIGHT, indien mogelijk, zorg dragen dat opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van FUNERALIGHT wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van een derde is uitgesloten.

9.6 opdrachtgever staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan FUNERALIGHT van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen en/of ontwerpen, met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie. opdrachtgever vrijwaart FUNERALIGHT tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.

9.7 FUNERALIGHT is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk met opdrachtgever is overeengekomen.

Artikel 10 Termijnen

10.1 FUNERALIGHT spant zich er redelijkerwijs voor in de door hem genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijnen en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Door FUNERALIGHT genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden de FUNERALIGHT niet en hebben steeds een indicatief karakter.

10.2 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen FUNERALIGHT en opdrachtgever in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

10.3 In alle gevallen – derhalve ook indien partijen een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen – komt FUNERALIGHT wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij opdrachtgever FUNERALIGHT een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming (op het overeengekomene) en deze redelijke termijn is verstreken. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat FUNERALIGHT in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

10.4 Indien is overeengekomen dat de nakoming van de overeengekomen werkzaamheden in fasen zal plaatsvinden, is FUNERALIGHT gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een fase behoren uit te stellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

10.5 FUNERALIGHT is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen, of indien opdrachtgever zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 11 Buitengebruikstelling

11.1 FUNERALIGHT heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden.

11.2 FUNERALIGHT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit de buitengebruikstelling als gesteld in lid 1 van dit artikel. 7

Artikel 12 Reclame

12.1 Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens FUNERALIGHT vervalt.

12.2 Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van FUNERALIGHT.

12.3 Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

12.4 Reclame schort de verplichting van opdrachtgever tot nakoming van de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

Artikel 13 Geheimhouding en privacy

13.1 UITVAARTSOFTWARE en Afnemer zijn geheimhouding verschuldigd en zullen daartoe alle mogelijke voorzorgsmaatregelen treffen met betrekking tot alle bedrijfsinformatie van vertrouwelijke aard, inclusief de door UITVAARTSOFTWARE geleverde of beschikbaar gestelde broncodes, software, programmatuur, databanken en documentatie. Vertrouwelijk is die informatie die expliciet als zodanig is bestempeld alsmede alle informatie waarvan het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs kan worden vermoed.

13.2 De Afnemer verbindt zich de broncodes, software, programmatuur en databestanden geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze haar ter beschikking zijn gesteld.

13.3 UITVAARTSOFTWARE voldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens op haar rusten. UITVAARTSOFTWARE zal zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

13.4 Afnemer staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn gegeven, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. Afnemer zal UITVAARTSOFTWARE alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.

13.5 Afnemer vrijwaart UITVAARTSOFTWARE voor alle aanspraken van derden die jegens UITVAARTSOFTWARE mochten worden ingesteld wegens een niet aan UITVAARTSOFTWARE toe te rekenen schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

13.6 Afnemer vrijwaart UITVAARTSOFTWARE voor alle aanspraken van derden, waaronder overheidsinstellingen, die jegens UITVAARTSOFTWARE mochten worden ingesteld wegens schending van wetgeving inzake de wettelijke bewaartermijnen.

13.7 UITVAARTSOFTWARE behoudt het recht uitvaart dossiers in de software in te zien om de Afnemer hulp te kunnen bieden bij technische problemen.

Artikel 14 Wijziging van de voorwaarden

14.1 FUNERALIGHT behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

14.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

14.3 Indien opdrachtgever een wijziging in de voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot op de datum waarop nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 15 Toepasselijk recht

15.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering, kortom de gehele rechtsverhouding tussen FUNERALIGHT en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden partijen blijven binden.

Artikel 16 Geschillenregeling

16.1 Indien zich geschillen voordoen zullen partijen allereerst trachten in minnelijk overleg tot een oplossing te komen.

16.2 Indien een geschil aan een gerechtelijke instantie wordt voorgelegd is uitsluitend de Rechtbank te Arnhem bevoegd om over een geschil te oordelen. FUNERALIGHT behoudt zich het recht voor om in een voorkomend geval het geschil voor te leggen aan de rechter van de vestigingsplaats van de wederpartij.

Hoofdstuk 2 Dienstverlening

De in dit hoofdstuk ‘Dienstverlening’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien FUNERALIGHT diensten van welke aard dan ook (en al dan niet in een van de andere hoofdstukken van deze algemene voorwaarden nader uitgewerkt) aan opdrachtgever verleent.

Artikel 17 Uitvoering

17.1 FUNERALIGHT zal zich naar beste kunnen inspannen zijn diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van FUNERALIGHT worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst FUNERALIGHT uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de overeenkomst is omschreven.

17.2 FUNERALIGHT is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes of certificaten wordt gemaakt, tenzij het misbruik het rechtstreekse gevolg is van een opzettelijk of bewust roekeloos handelen of nalaten van de bedrijfsleiding van FUNERALIGHT.

17.3 Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door één bepaalde persoon, is FUNERALIGHT steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meerdere personen met dezelfde en/of soortgelijke kwalificaties.

17.4 FUNERALIGHT is niet gehouden bij de uitvoering van zijn diensten aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen, in het bijzonder niet indien dit aanwijzingen betreft die de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wijzigen of aanvullen. Indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van FUNERALIGHT.

Artikel 18 Service Level Agreement

18.1 Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. opdrachtgever zal FUNERALIGHT steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan.

18.2 Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van programmatuur, systemen en gerelateerde diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door FUNERALIGHT aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van FUNERALIGHT zijn gelegen, buiten beschouwing worden gelaten. Behoudens door opdrachtgever te leveren tegenbewijs zal de door FUNERALIGHT gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.

Artikel 19 Back-up

19.1 Indien de dienstverlening aan opdrachtgever op grond van de overeenkomst het maken van back-ups van gegevens van opdrachtgever omvat, zal FUNERALIGHT met inachtneming van de schriftelijk overeengekomen periodes, en bij gebreke daarvan eens per week, een volledige backup maken van de bij hem in bezit zijnde gegevens van opdrachtgever. FUNERALIGHT zal de back-up bewaren gedurende de overeengekomen termijn, en bij gebreke van afspraken daaromtrent, gedurende de bij FUNERALIGHT gebruikelijke termijn. FUNERALIGHT zal de back-up zorgvuldig als een goed huisvader bewaren.

19.2 opdrachtgever zelf blijft verantwoordelijk tot nakoming van alle voor hem geldende wettelijke administratie- en bewaarverplichtingen.

Hoofdstuk 3 Software-as-a-Service (SaaS)

De in dit hoofdstuk ‘Software as a Service (SaaS)’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen uit het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien FUNERALIGHT diensten verricht onder de naam of op het gebied van Software-as-a-Service (ook wel aangeduid als: SaaS). Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt onder SaaS verstaan: het door FUNERALIGHT ‘op afstand’ beschikbaar stellen en beschikbaar houden van programmatuur aan opdrachtgever via internet of een ander datanetwerk, zonder dat aan opdrachtgever een fysieke drager met de desbetreffende programmatuur wordt verstrekt.

Artikel 20 Uitvoering SaaS-dienst

20.1 FUNERALIGHT verricht de SaaS-dienst slechts in opdracht van opdrachtgever. Het staat opdrachtgever niet vrij derden gebruik te laten maken van de door FUNERALIGHT verleende diensten op het gebied van SaaS.

20.2 Indien FUNERALIGHT op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van opdrachtgever, zijn medewerkers of gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

20.3 FUNERALIGHT kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de SaaS-dienst aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij opdrachtgever geldende procedures tot gevolg heeft, zal FUNERALIGHT opdrachtgever hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van opdrachtgever. In dat geval kan opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of FUNERALIGHT de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt.

20.4 FUNERALIGHT kan de uitvoering van de SaaS-dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de programmatuur. FUNERALIGHT is niet gehouden specifiek voor opdrachtgever bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de dienst of programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.

20.5 FUNERALIGHT kan de SaaS-dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. FUNERALIGHT zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden.

20.6 FUNERALIGHT is nimmer gehouden opdrachtgever een fysieke drager te verstrekken met daarop de in het kader van de SaaS-dienst aan opdrachtgever ter beschikking te stellen en te houden programmatuur.

Artikel 21 Garantie

21.1 FUNERALIGHT staat er niet voor in dat de in het kader van de SaaS-dienst ter beschikking te houden programmatuur foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert. FUNERALIGHT zal zich er voor inspannen fouten als bedoeld in artikel 30.3 in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen indien en voor zover het programmatuur betreft die door FUNERALIGHT zelf is ontwikkeld en de desbetreffende gebreken door opdrachtgever gedetailleerd omschreven schriftelijk bij FUNERALIGHT zijn gemeld. FUNERALIGHT kan in voorkomend geval het herstel van de gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. FUNERALIGHT staat er niet voor in dat gebreken in programmatuur die niet zelf door FUNERALIGHT is ontwikkeld, zullen worden verholpen. FUNERALIGHT is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen. Indien de programmatuur in opdracht van opdrachtgever is ontwikkeld, kan FUNERALIGHT volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel aan opdrachtgever in rekening brengen.

21.2 opdrachtgever zal op basis van de door FUNERALIGHT verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de SaaS-dienstverlening, verminking of verlies van gegevens of andere incidenten de risico’s voor zijn organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen. FUNERALIGHT verklaart zich bereid om op verzoek van opdrachtgever naar redelijkheid medewerking te verlenen aan verdere door opdrachtgever te nemen maatregelen, tegen door FUNERALIGHT te stellen (financiële) voorwaarden. FUNERALIGHT is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

21.3 FUNERALIGHT staat er niet voor in dat de in het kader van de SaaS-dienst ter beschikking te houden programmatuur tijdig wordt aangepast aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving.

Artikel 22 Bescherming van persoonsgegevens

22.1 opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij opdrachtgever. Partijen houden het er voor dat FUNERALIGHT ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘bewerker’ in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is.

22.2 FUNERALIGHT zal, zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen aan de door opdrachtgever na te komen verplichtingen als bedoeld in artikel 26.1. De kosten verbonden aan deze ondersteuning zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van FUNERALIGHT begrepen en komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 23 Aanvang van de dienstverlening; vergoeding

23.1 Uitvoering van de door FUNERALIGHT te verlenen SaaSdienst begint binnen een redelijke termijn na het aangaan van de overeenkomst. opdrachtgever draagt er zorg voor dat hij onverwijld na het aangaan van de overeenkomst beschikt over de voor het gebruik van de SaaS-dienst benodigde faciliteiten.

23.2 opdrachtgever is voor de SaaS-dienst de vergoeding verschuldigd die is opgenomen in de overeenkomst. Bij gebreke van een overeengekomen betalingsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op de door FUNERALIGHT verleende SaaS-dienst telkens per kalendermaand vooraf verschuldigd.

Hoofdstuk 4 Programmatuur

De bepalingen in dit hoofdstuk ‘Programmatuur’ zijn, naast de Algemene Bepalingen, van toepassing indien FUNERALIGHT programmatuur anders dan op basis van een Saas-dienst voor gebruik aan opdrachtgever ter beschikking stelt.

Artikel 24 Gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen

24.1 FUNERALIGHT stelt aan opdrachtgever op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen computerprogramma’s en de overeengekomen gebruikersdocumentatie gedurende de looptijd van de overeenkomst voor gebruik ter beschikking, hierna te noemen ‘de programmatuur’. Het recht tot gebruik van de programmatuur is niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

24.2 De verplichting tot terbeschikkingstelling door FUNERALIGHT en het gebruiksrecht van opdrachtgever strekken zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van de programmatuur. Het gebruiksrecht van opdrachtgever strekt zich niet uit tot de broncode van de programmatuur. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie worden niet aan opdrachtgever ter beschikking gesteld, ook niet indien opdrachtgever bereid is daarvoor een financiële vergoeding te betalen.

24.3 opdrachtgever zal de overeengekomen beperkingen, van welke aard of inhoud dan ook, op het recht tot gebruik van de programmatuur steeds stipt naleven.

24.4 Indien partijen zijn overeengekomen dat de programmatuur uitsluitend in combinatie met bepaalde apparatuur gebruikt mag worden, is opdrachtgever gerechtigd bij eventuele storing van de apparatuur de programmatuur voor de duur van de storing op andere apparatuur met dezelfde kwalificaties te gebruiken.

24.5 FUNERALIGHT kan verlangen dat opdrachtgever de programmatuur niet eerder in gebruik neemt dan nadat opdrachtgever bij FUNERALIGHT, diens toeleverancier of de producent van de programmatuur één of meer codes, benodigd voor het gebruik, heeft verkregen. FUNERALIGHT is steeds gerechtigd technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een andere wijze of voor andere doeleinden dan tussen partijen is overeengekomen. opdrachtgever zal nimmer technische voorzieningen die bedoeld zijn om de programmatuur te beschermen, (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

24.6 opdrachtgever mag de programmatuur uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en zulks uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor het beoogd gebruik. opdrachtgever zal de programmatuur niet gebruiken ten behoeve van derden, bijvoorbeeld in het kader van ‘Software-as-aService’ (SaaS) of ‘outsourcing’.

24.7 Het is opdrachtgever nimmer toegestaan de programmatuur en de dragers waarop de programmatuur is of wordt vastgelegd te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze, voor welk doel of onder welke titel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Evenmin zal opdrachtgever een derde – al dan niet op afstand (online) toegang geven tot de programmatuur of de programmatuur bij een derde ter hosting onderbrengen, ook niet indien de desbetreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever gebruikt.

24.8 opdrachtgever zal desgevraagd onverwijld zijn medewerking verlenen aan een door of ten behoeve van FUNERALIGHT uit te voeren onderzoek betreffende de naleving van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. opdrachtgever zal op eerste verzoek van FUNERALIGHT toegang tot zijn gebouwen en systemen verlenen. FUNERALIGHT zal alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie die hij in het kader van een onderzoek van of bij opdrachtgever verkrijgt, voor zover die informatie niet het gebruik van de programmatuur zelf betreft, vertrouwelijk behandelen.

24.9 Partijen houden het er voor dat de tussen partijen gesloten overeenkomst, voor zover deze de terbeschikkingstelling tot gebruik van programmatuur tot voorwerp heeft, nimmer als koopovereenkomst wordt beschouwd.

24.10 FUNERALIGHT is niet verplicht tot het onderhoud van de programmatuur en/of het verlenen van ondersteuning aan gebruikers en/of beheerders van de programmatuur. Indien in afwijking van het vorenstaande FUNERALIGHT gevraagd wordt onderhoud en/of ondersteuning ten aanzien van de programmatuur te verlenen, kan FUNERALIGHT verlangen dat opdrachtgever daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat.

Artikel 25 Acceptatie

25.1 Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt opdrachtgever de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is, where is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van FUNERALIGHT op grond van de garantieregeling van artikel 29. In voornoemd geval zal de programmatuur bij de aflevering of, indien een door FUNERALIGHT uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, gelden als zijnde geaccepteerd door opdrachtgever.

25.2 Indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, is het bepaalde in de artikelen 25.3 tot en met 25.10 van toepassing.

25.3 Daar waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘fouten’ wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen van de programmatuur aan de door FUNERALIGHT schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties van de programmatuur, en, ingeval de programmatuur geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur betreft, aan de schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien opdrachtgever deze kan aantonen en deze bovendien reproduceerbaar is. opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding te maken. FUNERALIGHT heeft geen enkele verplichting met betrekking tot andere gebreken in of aan de programmatuur dan met betrekking tot fouten in de zin van deze algemene voorwaarden.

25.4 Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door FUNERALIGHT uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, veertien dagen na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is opdrachtgever niet gerechtigd de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. opdrachtgever zal de overeengekomen acceptatietest met gekwalificeerd personeel en met voldoende omvang en diepgang uitvoeren.

25.5 Indien een acceptatietest is overeengekomen, is opdrachtgever verplicht te toetsen of de afgeleverde programmatuur beantwoordt aan de door FUNERALIGHT schriftelijk, uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, indien en voor zover de programmatuur geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur betreft, aan de schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties.

25.6 De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:

 • a. indien partijen een acceptatietest zijn overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel
 • b. indien FUNERALIGHT vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 30.7 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van fouten die volgens artikel 30.8 aan acceptatie niet in de weg staan, dan wel
 • c. indien opdrachtgever enig gebruik maakt van de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden: op het moment van de desbetreffende ingebruikneming.

25.7 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat, zal opdrachtgever uiterlijk op de laatste dag van de testperiode de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk, gedetailleerd en begrijpelijk aan FUNERALIGHT rapporteren. FUNERALIGHT zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij FUNERALIGHT gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen aan te brengen.

25.8 opdrachtgever mag de acceptatie van de programmatuur niet onthouden om redenen die niet verband houden met de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die de operationele of productieve ingebruikneming van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van FUNERALIGHT om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 34 te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden vanwege aspecten van de programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals esthetische aspecten van gebruikersinterfaces.

25.9 Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, doet de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel niets af aan de acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel.

25.10 Acceptatie van de programmatuur op een der wijzen als bedoeld in dit artikel heeft tot gevolg dat FUNERALIGHT gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen betreffende de terbeschikkingstelling en aflevering van de programmatuur en, indien tevens de installatie van de programmatuur door FUNERALIGHT is overeengekomen, van zijn verplichtingen betreffende de installatie. Acceptatie van de programmatuur doet niets af aan de rechten van opdrachtgever op grond van artikel 30.8 betreffende kleine gebreken en artikel 34 betreffende de garantie.

Artikel 26 Beschikbaarstelling

26.1 FUNERALIGHT zal de programmatuur binnen een redelijke termijn na het aangaan van de overeenkomst aan opdrachtgever ter beschikking stellen.

26.2 Onverwijld nadat de overeenkomst is geëindigd, zal opdrachtgever alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan FUNERALIGHT retourneren. Indien is overeengekomen dat opdrachtgever bij het einde van de overeenkomst de desbetreffende exemplaren zal vernietigen, zal opdrachtgever van zodanige vernietiging FUNERALIGHT onverwijld schriftelijk melding maken. FUNERALIGHT is bij of na het einde van de overeenkomst niet verplicht bijstand te verlenen met het oog op een door opdrachtgever gewenste dataconversie.

Artikel 27 Gebruiksrecht Vergoeding

27.1 De voor het recht tot gebruik door opdrachtgever te betalen vergoeding is verschuldigd op de overeengekomen tijdstippen, of bij gebreke van een overeengekomen tijdstip:

 • a. indien partijen niet zijn overeengekomen dat FUNERALIGHT zorg draagt voor installatie van de programmatuur:
  • bij aflevering van de programmatuur;
  • of ingeval van periodiek verschuldigde gebruiksrecht vergoedingen bij aflevering van de programmatuur en vervolgens bij aanvang van iedere nieuwe gebruiksrecht termijn;
 • b. indien partijen zijn overeengekomen dat FUNERALIGHT zorg draagt voor installatie van de programmatuur:
  • bij voltooiing van die installatie;
  • of ingeval van periodiek verschuldigde gebruiksrecht vergoedingen bij voltooiing van die installatie en vervolgens bij aanvang van iedere nieuwe gebruiksrecht termijn.

Artikel 28 Wijzigingen in de programmatuur

28.1 Behoudens uitzonderingen in de wet bepaald, is opdrachtgever niet gerechtigd de programmatuur geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FUNERALIGHT. FUNERALIGHT is gerechtigd zijn toestemming te weigeren of daaraan voorwaarden te verbinden. opdrachtgever draagt het volle risico van alle door of in opdracht van opdrachtgever door derden – al dan niet met toestemming van FUNERALIGHT – aangebrachte wijzigingen.

Artikel 29 Garantie

29.1 FUNERALIGHT zal zich naar beste vermogen inspannen fouten binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering, of, indien een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij FUNERALIGHT zijn gemeld. FUNERALIGHT staat er niet voor in dat de programmatuur geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde gebruik. FUNERALIGHT garandeert evenmin dat de programmatuur zonder onderbreking zal werken en/of dat steeds alle fouten worden verbeterd. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van opdrachtgever is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval FUNERALIGHT volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen.

29.2 FUNERALIGHT kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van opdrachtgever of van andere niet aan FUNERALIGHT toe te rekenen oorzaken. De herstelverplichting vervalt indien opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van FUNERALIGHT wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen.

29.3 Herstel van fouten geschiedt op een door FUNERALIGHT te bepalen locatie en wijze. FUNERALIGHT is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma omwegen of probleem vermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen.

29.4 FUNERALIGHT is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

29.5 FUNERALIGHT heeft geen enkele verplichting van welke aard of inhoud dan ook ter zake van fouten die na afloop van de in artikel 34.2 bedoelde garantieperiode zijn gemeld.

Hoofdstuk 5 Opleiding en Trainingen

De in dit hoofdstuk ‘Opleidingen en Trainingen’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien FUNERALIGHT diensten, onder welke naam en op welke wijze dan ook (bijv. in elektronische vorm), verleent op het gebied van onderwijs, opleidingen, workshops, trainingen, seminars en dergelijke (hierna te noemen: opleiding).

Artikel 30 Aanmelding en annulering

30.1 Een aanmelding voor een opleiding dient schriftelijk te geschieden en is bindend na bevestiging door FUNERALIGHT.

30.2 opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de keuze en geschiktheid van de opleiding voor de deelnemers. Het ontbreken van de vereiste voorkennis bij een deelnemer doet niets af aan de verplichtingen van opdrachtgever op grond van de overeenkomst. Het is opdrachtgever toegestaan een deelnemer voor een opleiding te vervangen door een andere deelnemer na voorafgaande schriftelijke toestemming van FUNERALIGHT.

30.3 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van FUNERALIGHT aanleiding geeft, is FUNERALIGHT gerechtigd de opleiding te annuleren, te combineren met één of meerdere opleidingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden. FUNERALIGHT behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wijzigen. FUNERALIGHT is gerechtigd organisatorische en inhoudelijke wijzigingen in een opleiding aan te brengen.

30.4 De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding door opdrachtgever of deelnemers worden beheerst door de bij FUNERALIGHT gebruikelijke regels. Een annulering dient altijd schriftelijk en voorafgaand aan de opleiding of het desbetreffende onderdeel daarvan te geschieden. Annulering of nietverschijning doen niets af aan de betaalverplichtingen die opdrachtgever op grond van de overeenkomst heeft.

Artikel 31 Uitvoering opleiding

31.1 opdrachtgever aanvaardt dat FUNERALIGHT de inhoud en diepgang van de opleiding bepaalt.

31.2 opdrachtgever zal de deelnemers informeren over en toezien op de naleving door deelnemers van de verplichtingen uit de overeenkomst en de door FUNERALIGHT voorgeschreven (gedrags)regels voor deelname aan de opleiding.

31.3 Indien FUNERALIGHT bij de uitvoering van de opleiding gebruik maakt van eigen apparatuur of programmatuur, staat FUNERALIGHT er niet voor in dat deze apparatuur of programmatuur foutloos is of zonder onderbrekingen functioneert. Indien FUNERALIGHT de opleiding uitvoert op locatie van opdrachtgever, zal opdrachtgever zorg dragen voor de beschikbaarheid van deugdelijk werkende apparatuur en programmatuur.

31.4 Het afnemen van een examen of een toets maakt niet deel uit van de overeenkomst.

31.5 Voor de ten behoeve van de opleiding ter beschikking gestelde of vervaardigde documentatie, opleidingsmaterialen of -middelen is opdrachtgever een separate vergoeding verschuldigd. Het voorgaande geldt eveneens voor eventuele opleidingscertificaten of duplicaten hiervan.

31.6 Indien de opleiding op basis van e-learning wordt aangeboden, zijn de bepalingen van het ‘Hoofdstuk Software-as-a-Service (SaaS)’ zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 32 Prijs en betaling

32.1 FUNERALIGHT kan verlangen dat opdrachtgever vóór de aanvang van de opleiding de ter zake verschuldigde vergoedingen betaalt. FUNERALIGHT kan deelnemers uitsluiten van deelname indien opdrachtgever heeft nagelaten voor tijdige betaling zorg te dragen, zulks onverlet alle overige rechten van FUNERALIGHT.

32.2 Tenzij FUNERALIGHT uitdrukkelijk heeft aangegeven dat de opleiding is vrijgesteld van BTW in de zin van artikel 11 van de Wet op de Omzetbelasting 1968, is opdrachtgever over de vergoeding tevens BTW verschuldigd. FUNERALIGHT is na het aangaan van de overeenkomst gerechtigd zijn prijzen aan te passen bij eventuele wijziging van het bij of krachtens wet vastgestelde regime van BTW voor opleidingen.